Từ điển Dict9
EV

kilogrammeter Tiếng Anh là gì?

ENkilogrammeter
Danh từ
kilôgammet