Từ điển Dict9
EV

kilogrammetre Tiếng Anh là gì?

ENkilogrammetre
Danh từ
kilôgammet