Từ điển Dict9
EV

kilometer Tiếng Anh là gì?

ENkilometer
Danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) kilômet