Từ điển Dict9
EV

kilometre Tiếng Anh là gì?

ENkilometre
Danh từ
(Mỹ kilometer) (viết tắt km)
kilomet