Từ điển Dict9
EV

kilovolt Tiếng Anh là gì?

ENkilovolt
Danh từ
kilôvon