Từ điển Dict9
EV

kilter Tiếng Anh là gì?

ENkilter
Danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thứ tự, trật tự
out of kilter
không có thứ tự
in kilter
có thứ tự