Từ điển Dict9
EV

kincob Tiếng Anh là gì?

ENkincob
Danh từ
vải kim tuyến kincôp (Ân độ)