Từ điển Dict9
EV

kind-hearted Tiếng Anh là gì?

ENkind-hearted
Tính từ
tốt bụng