Từ điển Dict9
EV

kindergarner Tiếng Anh là gì?

ENkindergarner
Danh từ
em học sinh mẫu giáo; bé đi vườn trẻ
cô mẫu giáo