Từ điển Dict9
EV

kindliness Tiếng Anh là gì?

ENkindliness
Danh từ
lòng tử tế, sự tốt bụng