Từ điển Dict9
EV

kine Tiếng Anh là gì?

ENkine
Danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) số nhiều của cow