Từ điển Dict9
EV

kinema Tiếng Anh là gì?

ENkinema
Danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) (như) cinema