Từ điển Dict9
EV

kinematic Tiếng Anh là gì?

ENkinematic
Tính từ
(vật lý) (thuộc) động học