Từ điển Dict9
EV

kinematical Tiếng Anh là gì?

ENkinematical
Tính từ
(vật lý) (thuộc) động học