Từ điển Dict9
EV

kinematics Tiếng Anh là gì?

ENkinematics
Danh từ, số nhiều dùng như số ít
(vật lý) chuyển động học