Từ điển Dict9
EV

kinematograph Tiếng Anh là gì?

ENkinematograph
Danh từ & động từ
(từ cổ,nghĩa cổ) (như) cinematograph