Từ điển Dict9
EV

kinescope Tiếng Anh là gì?

ENkinescope
Danh từ
kinetcôp