Từ điển Dict9
EV

kinetic Tiếng Anh là gì?

ENkinetic
Tính từ
[thuộc] động lực, do động lực
kinetic energy
động năng