Từ điển Dict9
EV

kinless Tiếng Anh là gì?

ENkinless
Tính từ
không bà con, không thân thích; không gia đình