Từ điển Dict9
EV

kino Tiếng Anh là gì?

ENkino
Danh từ
chất kinô (nhựa một số cây dùng làm thuốc và để thuộc da)