Từ điển Dict9
EV

kinsman Tiếng Anh là gì?

ENkinsman
Danh từ
(số nhiều kinsmen)
người bà con (nam)