Từ điển Dict9
EV

kinswoman Tiếng Anh là gì?

ENkinswoman
Danh từ
(số nhiều kinswomen)
người bà con (nữ)