Từ điển Dict9
EV

kintal Tiếng Anh là gì?

ENkintal
Danh từ (từ cổ,nghĩa cổ)
(như) quintal