Từ điển Dict9
EV

kiosk Tiếng Anh là gì?

ENkiosk
Danh từ
quán, ki-ốt (bán báo, giải khát…)
quầy điện thoại công cộng