Từ điển Dict9
EV

kirk Tiếng Anh là gì?

ENkirk
Danh từ
nhà thờ (Ê-cốt)
go to [the] kirk
đi lễ nhà thờ