Từ điển Dict9
EV

kirtle Tiếng Anh là gì?

ENkirtle
Danh từ (từ cổ,nghĩa cổ)
áo dài
váy