Từ điển Dict9
EV

kiss-in-the-ring Tiếng Anh là gì?

ENkiss-in-the-ring
Danh từ
trò chơi chạy đuổi và hôn nhau (giữa trai gái)