Từ điển Dict9
EV

kiss-me-quick Tiếng Anh là gì?

ENkiss-me-quick
Danh từ
mũ hớt (của phụ nữ, đội lui hẳn về phía sau đầu)
mớ tóc quăn (trên trán)