Từ điển Dict9
EV

kitchem-maid Tiếng Anh là gì?

ENkitchem-maid
-wench) /'kitʃinwentʃ/* danh từ
chị phụ bếp