Từ điển Dict9
EV

kitchen-stuff Tiếng Anh là gì?

ENkitchen-stuff
Danh từ
thức nấu ăn; rau