Từ điển Dict9
EV

kitchen-wench Tiếng Anh là gì?

ENkitchen-wench
-wench) /'kitʃinwentʃ/* danh từ
chị phụ bếp