Từ điển Dict9
EV

kittenish Tiếng Anh là gì?

ENkittenish
Tính từ
(nghĩa xấu)
õng ẹo như mèo con (nói về phụ nữ)