Từ điển Dict9
EV

kittiwake Tiếng Anh là gì?

ENkittiwake
Danh từ
(động vật học) mòng biển xira