Từ điển Dict9
EV

kitty Tiếng Anh là gì?

ENkitty
tiền láng (chơi bài)
tiền hùn nhau
Danh từ
mèo, mèo con (tiếng nói của nhi đồng)