Từ điển Dict9
EV

knead Tiếng Anh là gì?

ENknead
Động từ
nhào trộn (bột để làm bánh; đất sét)
xoa bóp