Từ điển Dict9
EV

muscat Tiếng Anh là gì?

ENmuscat
Danh từ
nho xạ