Từ điển Dict9
EV

muscatel Tiếng Anh là gì?

ENmuscatel
Danh từ
nho xạ
rượu nho xạ