Từ điển Dict9
EV

muscle-bound Tiếng Anh là gì?

ENmuscle-bound
Danh từ
có bắp cơ to và rắn (do luyện tập quá mức)