Từ điển Dict9
EV

muscovado Tiếng Anh là gì?

ENmuscovado
Danh từ
đường cát (đường mía)