Từ điển Dict9
EV

musculature Tiếng Anh là gì?

ENmusculature
Danh từ
hệ thống bắp thịt, hệ thống cơ (trong cơ thể...)