Từ điển Dict9
EV

museum Tiếng Anh là gì?

ENmuseum
Danh từ
nhà bảo tàng