Từ điển Dict9
EV

mushy Tiếng Anh là gì?

ENmushy
Tính từ
mềm, xốp
(nghĩa bóng) yếu đuối, uỷ mị, sướt mướt