Từ điển Dict9
EV

musicological Tiếng Anh là gì?

ENmusicological
Tính từ
[thuộc] âm nhạc học