Từ điển Dict9
EV

musicologist Tiếng Anh là gì?

ENmusicologist
Danh từ
nhà âm nhạc học