Từ điển Dict9
EV

musk-deer Tiếng Anh là gì?

ENmusk-deer
Danh từ
(động vật)
hươu xạ