Từ điển Dict9
EV

musk-ox Tiếng Anh là gì?

ENmusk-ox
Danh từ
(động vật học) bò xạ