Từ điển Dict9
EV

musket Tiếng Anh là gì?

ENmusket
Danh từ
(lịch sử)
súng hoả mai