Từ điển Dict9
EV

musketry Tiếng Anh là gì?

ENmusketry
Danh từ
thuật bắn súng nhỏ