Từ điển Dict9
EV

muslem Tiếng Anh là gì?

ENmuslem
Tính từ
(thuộc) Hồi giáo
Danh từ
người theo Hồi giáo