Từ điển Dict9
EV

mussel Tiếng Anh là gì?

ENmussel
Danh từ
(động vật)
con vẹm